KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia

11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

3

Ferie zimowe

14-27 stycznia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

4

Rekolekcje wielkopostne

 .......................................................................

podstawa prawna: §10 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 Nr 36, poz.155 z późn. zm.)

5

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

6

Egzamin ósmoklasisty

15-16-17 kwietnia 2019 r., godz. 9:00

( II termin: 3-4-5 czerwca 2019 r., godz. 11:00)

podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2017 poz.2198 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 poz.1512)

7

Egzamin gimnazjalny

10-11-12 kwietnia 2019 r., godz. 9:00

(II termin: 3-4-5 czerwca 2019 r., godz. 9:00)

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty      (tj. Dz. U.2015 poz. 2156 z późn. zm.), § 6 pkt 1 rozpo-rządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223 z późn. zm.)

 8

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS        z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.2002 Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)oraz § 2 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

 

9

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.2002 Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)oraz

§ 3 ust.1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.)

- 2 listopada (piątek)

- 10-11-12 kwietnia (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny

- 15-16-17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty

- 2 maja (czwartek)